18. – 20. Oktober 2017 – SEPAWA Congress, Berlin, Estrel Kongresszentrum, Standnummer D616-D618